Internationales Zentrum e.V.
Toleranz und Völkerverständigung, international!

Sevgili üyelerimiz ve sevgili arkadaşlar, 

Haziran 1994'te derneğimizin kuruluş çalışmalarına başladığımız günden bu yana bir dizi engeli aşarak en sonunda başarıya ulaştık. 

Şu anda elinizde Türkçe ve Almanca olan tüzüğümüz, Böblingen mahkemesi-dernekler masası tarafından onaylanmış, resmi belgedir. 

Şimdi hepimizin görevi; tüzüğümüzün amacına uygun çalışma yapmak ve yeni üyeler kazanarak yığınsallaşmaktır. 

Çünkü, birlikten kuvvet doğar! 

Birlik. Mücadele, Zafer! 

Yönetim Kurulu 

Şubat 1995 

7. Genel Kurulumuzda tüzüğü yeniden gözden geçirerek, çelişki ve yoruma açık olan anlayışlar düzeltildi. 

Yönetim Kurulu 

28 Ocak 2001 

 

ENTERNASYONAL MERKEZ (EM) e.V. Sindelfingen 

Derneğin adı; "ENTERNASYONAL MERKEZ (EM) e.V. Sindelfingen"dir Derneğin ikametgâhı Sindelfingen'dedir. Dernek Böblingen mahkemesi-dernekler masasına kayıtlıdır. 

§ 1 EM'İN AMACI: 

a) Sindelfingen'de bulunan "EM e.V." yalnızca "vergiden muaf amaç"lar yasasına uygun olarak toplumsal çıkarlar doğrultusunda çalışır. 

Derneğin amacı, enternasyonal amaçlar çerçevesinde, halklar arasında anlaşmaya ve toleranslı davranma düşüncesine hizmet edecek kültürel çalışma yapar.
 

b) Almanya'da yaşamanı sürdüren, değişik millet ve azınlıklardan insanların eşit haklarla bir arada yaşamaları için çalışma yapar. 

Bunun için yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa karşı kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli dayanışmayı sağlamak gayesi ile çalışmalar yürütür.
 

Buna hizmet edecek kültürel çalışmalar örgütler.
 

Bu doğrultuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla Almanya'da ve uluslararası alanda işbirliği yapar ve dayanışmada bulunur.
 

EM'in amacı, aynı zamanda değişik milliyetlerden insanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, yaşlı-genç vb. ayrımı yapılmasına karşı mücadele eder. Bu insanları, azınlıklar ilgili yasalar, iş yasalar, sosyal yasalar çerçevesinde bilgilendirir ve destekler.
 

c) Bu amaca ulaşabilmek için Sindelfingen ve çevresinde, insanların bir araya gelerek çalışma yapmasına elverişli bina kiralar veya satın alır.
 

******************
 

EM bağımsızdır: hizmet amacıyla kurulmuştur ve kendi giderlerini karşılamak için çalışmalar yapar.
 

Dernek gelirleri, yalnızca derneğin amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
 

Dernek gelirinden şahıslara harcamalar yapılamaz. Yapılan harcamalar karşısında gerçeğe uygun olmayan ödeme yapılamaz ve kimseye şahsi çıkar sağlanamaz.
 

§ 2 ÜYELİKLE İLGİLİ 

a) EM'e yalnız tüzüğü kabul eden ve bu doğrultuda çalışma yapmak isteyenler üye olabilir.
 

b) EM'e 16(on altı) yaşını doldurmuş kadın ve erkekler üye olabilirler.
 

c) Üyelik başvurusu yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır. Yönetim kurulu bu konuda karar verme yetkisine sahiptir. Yönetim kurulunun kararına itirazlar, yazılı olarak Genel Kurula (GK) yapılır.
 

d) Dernek üyeleri aidat ödemekle yükümlüdürler. Aidat miktarı hakkında genel kurul karar verir.
 

e) Üyenin tam üyelik sıfatına kavuşabilmesi, Yönetim Kurulunun üyelik başvurusunu kabulünden sonra olur.
 

f) Üyelik aidat ödentileri banka hesap numarası üzerinden işlem görür.
 

§ 3 ÜYELİĞİN SONA BULMASI 

a) Üye, istifasını yazılı olarak üç ay önceden yönetim kuruluna bildirmek kaydıyla,
 

b) EM'in amacına ters çalışmalar yürüterek ağır zarar verme şartlarında, üyelikten atılmakla. Böylesi bir durumda yönetim kurulu (YK) ya da bir üye yazılı olarak onur kuruluna (OK) verir. Atılma işleminden önce hakkında suçlama getirilen üye dinlenilmek ve görüşü alınmak zorundadır. OK'nun kararına, Genel kurulunda yazılı itiraz yapılabilir. 

c) YK tarafından uyarılmasına rağmen, üç ay aidatını ödemeyen üyenin, üyeliği son bulur.
 

§ 4 EM'İN KURULLARI 

a) EM'in kurulları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu, 

b) Kadın komisyonu, gençlik ve spor kollarından oluşur. 

Kadın komisyonuna ve gençlik ve spor koluna Genel Kurulda birer temsilci seçilir. Temsilcilerden görevini bırakan olduğu koşullarda Yönetim Kurulu yeniden temsilci atama usulüyle görevlendirme yapar.
 

§ 5 GENEL KURUL 

a) Genel Kurul en yüksek organdır. 

b) Genel Kurul, YK tarafından tüm üyelerin çağrılması ile toplanır. Genel Kurul, tüm üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yılda bir defa toplanır. YK, en az bir ay önceden tespit edilen tarih ve gündem çağrısıyla Genel Kurulu toplar.
 

c) Genel Kurul çalışmasına, toplantıda hazır bulunanlar arasından üç kişilik bir divan heyetti seçerek başlar. Divan Kurulu kendi arasında bir başkan ve iki yazıcı belirleyerek tüzük kurallarına göre Genel Kurul çalışmalarını yönlendirir. Genel Kurul bitiminden sonra, bir rapor hazırlayarak yeni Yönetim Kuruluna verir.
 

d) Genel Kurul tüm kararlarını basit oy çokluğuyla alır.
 

e) Genel Kurul, YK ve üç yedeğini, DK'nu ve iki yedeğini ve Onur Kurulunu seçer.
 

f) YK, üyeleri 1/3'nün çağrısıyla, Genel Kurula yapılan çağrı formuyla, Olağanüstü Genel Kurulu (OGK) en geç 14 gün içinde toplamak zorundadır. Buna uyulmadığı koşullarda Onur Kurulu bu görevi üstlenir.
 

§ 6 YÖNETİM KURULU 

a) Yönetim Kurulu, GK' da bulunan üyelerin, gizli seçim-açık sayım usulüne uygun olarak seçtiği, en fazla oyu alan beş asıl üyeden oluşur. 

b) YK beş üyeden oluşur ve bir yıllığına seçilir . YK, üç ayda en az üç defa YK'nu toplar. 

c) YK asıl üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer. Başkan dışa karşı derneğin resmi temsilcisidir. Kendisinin olmadığı koşullarda, kendi yerine YK' dan birisini görevlendirir. 

d) YK yedek üyeleri üç kişiden oluşur.
 

§ 7 DENETİM KURULU 

a) YK'nun çalışmalarını, tüzüğe uygun yürütüp yürütmediğini ve gelir giderleri denetlemekle yükümlüdür. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. 

b) Yaptığı denetimleler hakkında, GK'a yazılı rapor vermekle yükümlüdür. 

c) Denetim Kurulu üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. DK gizli seçim, açık sayım ile seçilir.
 

§8 ONUR KURULU 

a) Onur Kurulu, Genel Kurulun seçeceği üç asıl üyeden oluşur. 

b) Onur Kurulu üyeleri dernek ve çevresindeki sosyal ilişkilerle ilgilenir. 

c) EM'in çalışmalarına ve amacına hizmet etmeyen girişimleri gözetler ve bu çerçevede gerekli işlemlerin yürütülmesi yetkisine sahiptir. 

d) Olağan üstü Genel Kurul çağrısını, YK'u tüzük gereği görevini yerine getirmediği koşullarda, bu görevi yapma ve OGK'u toplama ve yapma yetkisine sahiptir.
 

§ 9 ENTERNASYONAL MERKEZ'İN FESHİ 

a) Feshi kararı, GK ya da OGK'un üyelerinin kararı ile alınır. 

b) Feshi kararı alındıktan sonra, derneğin mal varlığı ve demir baş eşyaları: 

· Amnesty Internatinal Almanya e.V., Tübingen Seksiyonu, Vor dem Kruezberg 33, 72070 Tübingen ya da 

· Almanya'da, Unicef e.V., Höninerweg 104, 50965 Köln. kuruluşlarına devredilir. Bu mal varlığı yalnızca kamu yararına ve toplum yararına kullanılacaktır. 

Bu konuda GK üyelerinin basit oy çokluğuyla karar alınır.

 

Sindelfingen 27 Kasım 1994

E-Mail
Infos